شورای سیاست‌گذاری

Policy Council

سخنرانان کلیدی

5 سخنران از بهترین دانشگاه‌های دنیا درباره آینده طراحی به گفتمان خواهند نشست

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه

علی رودکی

عضو هیات علمی دانشگاه