قابل توجه ثبت نام کنندگان: ثبت نام و بارگزاری مدارک، اثر و فیش واریزی میبایست در یک نوبت انجام شود و نیازی به ثبت نام مجدد نمی‌باشد. همچنین کد پیگیری شما، شماره ملی شما خواهد بود.

ثبت نام جشنواره ملی سوانح طبیعی انفرادی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, rar, .