کمیته علمی

afam.events.icodm.2019.scientific.committee.02.0225545455555

دکتر ابوالفضل قنبری

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.03.0255847545555

دکتر احمد ندائی فر

عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.04.02557886521005

دکتر ارنستو کوینتروس

عضو هیات علمی دانشگاه اسپانیا
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.05.02587555544555

دکتر اسکات لرمن

عضو هیات علمی دانشگاه پرتغال
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.06.02585786211025

دکتر جودی فورلیزی

عضو هیات علمی دانشگاه سوئد
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.07.02558874520255

دکتر دنیل روزنبرگ

عضو هیات علمی دانشگاه اسپانیا
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.08.025857452021545

دکتر سید یعقوب موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.09.02574785025558

دکتر عفت السادات افضل طوسی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.10.025587489855402025

دکتر علیرضا بابائی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.11.025854755550202

دکتر کارولمارین بران

عضو هیات علمی دانشگاه انگلستان
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.12.02557885520025

دکتر کرگ والمسلی

عضو هیات علمی دانشگاه فرانسه
[/icon_box
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.050848484848408080408

دکتر حسین خسروی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.13.0255478556555

دکتر گارول بیلسون

عضو هیات علمی دانشگاه پرتغال
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.14.0.022555555555

دکتر گرگ میلر

عضو هیات علمی دانشگاه آلمان
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.15.02587695002155

دکتر محمد رزاقی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.16.02585789500255

دکتر محمدرضا عباسی نادرپور

عضو هیات علمی دانشگاه همدان
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.17.022555555555

دکتر محمدرضا نامداری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.18.025545455555545

دکتر موسی شاکری

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.19.02545785100255

دکتر ناصر ثبات ثانی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.20.025554455554155

دکتر ندا عبدالوند

ععضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.21.025857465002515

دکتر نرگس حاجی ملادرویش

عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)
afam.events.icodm.2019.scientific.committee.22.012215454444445555

دکتر نعمت الله فاضلی

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی - پژوهشگاه علوم انسانی