شورای سیاستگذاری

afam.events.icodm.2019.policy.council.04.0255545455656

دکتر علی رحمانی

معاون مالی و اداری دانشگاه الزهراء(س)
afam.events.icodm.2019.policy.council.07.0265874526552555

دکتر افسانه توسلی

مدیر پژوهشی دانشگاه الزهراء (س)
afam.events.icodm.2019.policy.council.05.0255545255555

دکتر حسین راغفر

رئیس پژوهشکده بین المللی اقتصاد دانشگاه الزهراء (س)
afam.events.icodm.2019.policy.council.09.025842568578555

مهندس مرضیه اله‌دادی

دبیر کارگروه اروپا و آمریکا دانشگاه الزهراء(س) | عضو شورا
afam.events.icodm.2019.policy.council.06.0255555665555

دکتر پریچهر حناچی

مدیر بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
afam.events.icodm.2019.policy.council.08.05410804084848480048484

دکتر فاطمه کاتب

رئیس دانشکده هنر دانشگاه الزهراء(س)