کمیته اجرایی

afam.events.icodm.2019.executive.committee.02.025475889522122

جهانگیر حسین‌پور

مدیر اجرایی
afam.events.icodm.2019.executive.committee.03.025588545565

احسان توکلی

کمیته دبیرخانه
afam.events.icodm.2019.executive.committee.04.02545125685854554

حنانه زند

کمیته تشریفات
afam.events.icodm.2019.executive.committee.05.0025545788554455

سارا طراوتی

کمیته دبیرخانه
afam.events.icodm.2019.executive.committee.06.025858774415565

شنو کریمی

کمیته بین‌الملل
afam.events.icodm.2019.executive.committee.07.055455565455455

فاضله زند

کمیته اطلاع‌رسانی