کمیته اجرایی

Executive Committee

همایش بین‌المللی پژوهش‌های راهبردی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی اسلامی 1401

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس فاطمه قبادی

کمیته دبیرخانه

مهندس احسان توکلی

کمیته دبیرخانه

مهندس مهدی خزایی

کمیته برندینگ

مهندس احسان خیرپرست

کمیته انفرماتیک

مهندس حسین پازوکی

کمیته دبیرخانه