سخنرانان کلیدی

Keynote speakers

همایش بین‌المللی مدیریت طراحی شهری 1398

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

ایران

مهندس وحید مهرین فر

استاد طراحی برای آینده

ایران

دکتر استفانو فولسا

عضو هیات علمی دانشگاه فلورانس

ایتالیا

دکتر ناصر کلینی ممقانی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

ایران

مهندس رضا لاهیجی

هضو هیات علمی دانشگاه دکو

ایران

دکتر پین یائو

عضو هیات علمی دانشگاه علم و تکنولوژی

چین

دکتر مهدی فلاح

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

ایران