کمیته علمی

Scientific Committee

همایش بین‌المللی بازاریابی و طراحی پرتقال 2018

Alector Ribeiro

University of Surrey

Nicolau de Almeida

IPP

Alector Ribeiro

University of Surrey

Hartmut Holzmuller

TU Dortmund

Mónica Romãozinho

IPCB-ESART

Helena Alves

UBI

Nuno Baptista

IPL – ESCS

Álvaro Sousa

UA

Helena Barbosa

UA

Nicolau de Almeida

IPP

Pablo Limberger

UNIVALI

Ana Cláudia Campos

FEUAlg

Jan Kramoliš

TBU in Zlín

Nuno Martins

UBI

Ana Brochado

ISCTE

João Neves

IPCB-ESART

Paulo Duarte

UBI

Carlos Afonso

ESGHT

João Filipe Marques

FEUAlg

Javier Ramon Perez Aranda

IPCA-ESD

Pedro Oliveira

EU

Cátia RijoI

PL

José SilvaI

PCB-ESART

Paulo Rita

ISCTE

Carlos Sousa

IPCA-ESD

Daniel Raposo

IPCB-ESART

Luísa Barreto

ESAD – Caldas

Pedro Quelhas Brito

FEUP

Célia Ramos

ESGHT

Luís Flores

UNIVALI

Margarida Santos

ESGHT

Rui Costa

UA

Dora Agapito

University of Lincoln

Marco Aurélio Petrelli

UNIVALI

Ricardo Rodrigues

UBI

Vera Barradas

ESTG – IPP

Eugénia Ferreira

FEUAlg

Marisa Cesário

FEUAlg

Sílvia Fernandes

FEUAlg

Edar da Silva Añaña

UFPel

Francisco Paiva

UBI

Marta Silvério

FEUE

Fatemeh Kateb

ALZAHRA

Fernando Moreira da Silva

FA-UL

Marisol Correia

ESGHT

Jamshid Emami

IUST

Mónica Romãozinho

IPCB-ESART

Saeed Zohari Anboohi

IAU

Seyed Hashem Mosadad

IUST

Efat Alsadat Afzal Tousi

ALZAHRA

Hamid Kordbacheh

ALZAHRA

Yasaman Khodadadeh

UT

Nicolau de Almeida

IPP

Hassan Sadeghi Naeini

IUST