شورای سیاست‌گذاری

Policy Council

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین 1396

دکترشاهین حیدری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر نعمت حسنی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر سید غلامرضا اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سید یحیی اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر رزیتا فرزام

عضو هیات علمی دانشگاه تهران