سخنرانان کلیدی

Keynote speakers

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین 1396

هیرویاسو کوبایاشی

سفیر ژاپن در ایران

ژاپن

مهندس اسمائیل نجار

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

ایران

مهندس محمدحسین مقیمی

استاندار تهران

ایران

دکتر احمد صادقی

رئیس سازمان پیشگیری از بحران شهر تهران

ایران

دکتر نعمت حسنی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

ایران

پروفسور جیرو ساگارا

عضو هیات علمی دانشگاه کوبه ژاپن

ژاپن