کمیته اجرایی

Executive Committee

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین 1396

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس مهدی ملکی

کمیته انفرماتیک

مهندس سارا طراوتی

کمیته تشریفات

مهندس مهسا قلیپور

کمیته تشریفات