کمیته داوری

Arbitration Committee

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین 1396

دکتر رزیتا فرزام

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دبیر داوری

دکتر یاسمن خداداده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر نعمت حسنی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکترمحمد رحیمیان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر علی فرجی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا اژدری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران