شورای سیاست‌گذاری

Policy Council

همایش بین‌المللی دیزاین (تعامل طراحی صنعتی و معماری داخلی) 1396

دکتر عبدالرضا محسنی

رئیس جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

رئیس شورای سیاست‌گذاری

مهندس رضا لاهیجی

عضو هیات علمی دکو

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهندس فریبا سپهری

(زنده یاد)

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مرضیه اله دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا