کمیته علمی

به ترتیب حروف الفبا
afam.events.aiaid.2019.scientific-committee.051840840848084044

دکتر فاطمه کاتب

رئیس دانشکده هنر دانشگاه الزهراء(س)
دبیر علمی بخش مقالات
afam.events.aiaid.2019.scientific-committee.051080181808

دکتر بهزاد سلیمانی

عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر دانشگاه الزهراء(س)
دبیر علمی بخش آثار