شورای سیاستگذاری

به ترتیب حروف الفبا
afam.events.aiaid.2019.policy-council.05151848484

دکتر مهناز ملانظری

رئیس دانشگاه الزهراء(س)
رئیس کنفرانس
afam.events.aiaid.2019.policy-council.0810801800181

دکتر برات قبادیان

معاون آموزش، پژوهش صنعت، معدن و تجارت
رئیس کنفرانس