کمیته اجرایی

به ترتیب حروف الفبا
afam.events.aiaid.2019.executive-committee.05410584848484

مهندس مرضیه اله دادی

مدیر گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر دانشگاه الزهراء(س)
دبیر اجرایی
afam.events.aiaid.2019.executive-committee.045104148484

مهندس نیما صفدریان

مدیر ارشد اجرایی موسسه هنرهای آفام
مدیر اجرایی