دانشجو

۸۰.۰۰۰تومان

۱ چکیده مقاله

حضوری | غیر حضوری

دانشجو

۱۵۰.۰۰۰تومان

۱ مقاله کامل

حضوری

دانشجو

۱۰۰.۰۰۰تومان

۱ مقاله کامل

غیر حضوری

دانشجو

۸۰.۰۰۰تومان

۱ اثر

حضوری

دانشجو

۶۰.۰۰۰تومان

۱ اثر

غیر حضوری

دانشجو

۹۰.۰۰۰تومان

حضور بدون مقاله و اثر


هیات علمی و پژوهشگر آزاد

۱۷۰.۰۰۰تومان

۱ چکیده مقاله

حضوری | غیر حضوری

هیات علمی و پژوهشگر آزاد

۲۵۰.۰۰۰تومان

۱ مقاله کامل

حضوری

هیات علمی و پژوهشگر آزاد

۲۰۰.۰۰۰تومان

۱ مقاله کامل

غیر حضوری

هیات علمی و پژوهشگر آزاد

۱۷۰.۰۰۰تومان

۱ اثر

حضوری

هیات علمی و پژوهشگر آزاد

۱۳۵.۰۰۰تومان

۱ اثر

غیر حضوری

هیات علمی و پژوهشگر آزاد

۱۵۰.۰۰۰تومان

حضور بدون مقاله و اثر